Słowniczek został opracowany zgodnie z rozdziałem 3 normy ISO 9000: 2006, aby uniknąć rozbieżności w interpretacjach. Ponad to definicje powtarzają się we wszystkich normach ISO, stąd zachowując jeden język można swobodnie poruszać się po każdej z nich nie mieszając znaczenia poszczególnych wyrażeń.  


PODSTAWOWE TERMINY

Jakość – stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości, spełnia wymagania.

Wymagania – potrzeba lub oczekiwanie, które zostało ustalone, przyjęte zwyczajowe lub jest obowiązkowe.

Klient – organizacja lub osoba, która otrzymuje wyrób.

Zadowolenie klienta – percepcja klienta dotycząca stopnia, w jakim jego wymagania zostały spełnione.

System – zbiór wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących elementów.

Zarządzanie – skoordynowane działania dotyczące kierowania organizacją i jej nadzorowania.

System zarządzania – system do ustalania polityki i celów, i osiągania tych celów.

System zarządzania jakością – system zarządzania do kierowania organizacją i jej nadzorowania w odniesieniu do jakości.

Zarządzanie jakością – skoordynowane działania dotyczące kierowania organizacją i jej nadzorowania w odniesieniu do jakości.

Zapewnienie jakości – cześć zarządzania jakością, ukierunkowana na zapewnienie zaufania, że wymagania dotyczące jakości będą spełnione.

Doskonalenie jakości – część zarządzania jakością ukierunkowana na zwiększenie zdolności do spełnienia wymagań dotyczących jakości.

Ciągłe doskonalenie – powtarzające się działanie mające na celu zwiększenie zdolności do spełnienia wymagań.

Polityka jakości – ogół zamierzeń i ukierunkowanie organizacji dotyczące jakości, formalnie wyrażone przez najwyższe kierownictwo.

UWAGA!! – zazwyczaj polityka jakości jest spójna z całościową polityką organizacji i tworzy ramy do ustanawiania celów dotyczących jakości.

Najwyższe kierownictwo – osoba lub grupa osób, które na najwyższym szczeblu kierują organizacją i ją nadzorują.

Przegląd – działanie podejmowane w celu określenia przydatności, adekwatności i skuteczności przedmiotu rozważań do osiągnięcia ustalonych celów.

Cel dotyczący jakości – przedmiot starań lub zamierzeń w odniesieniu do jakości.

Skuteczność – stopień, w jakim planowane działania są zrealizowane i planowane wyniki osiągnięte.

Efektywność – relacja między osiągniętymi wynikami a wykorzystanymi zasobami.


PODSTAWOWE TERMINY DOTYCZĄCE PROCESU, WYROBU I ZGODNOŚCI

Zdolność – możliwość organizacji, systemu lub procesu, dotycząca realizacji wyrobu, który spełnia wymagania określone dla tego wyrobu.

Proces – zbiór działań wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących, które przekształcają wejścia w wyjścia.

Procedura – ustalony sposób przeprowadzania działania lub procesu.

Organizacja – grupa ludzi i infrastruktura, z przypisaniem odpowiedzialności, uprawnień i powiązań.

Infrastruktura – system urządzeń, wyposażenia i obsługi niezbędny do działania organizacji.

Wyrób – wynik procesu.

UWAGA! Są cztery następujące, ogólne kategorie wyrobu:
– usługi (np. transport),
– wytwór intelektualny (np. program komputerowy, słownik),
– przedmiot materialny (np. cześć mechaniczna silnika),
– materiały przetworzone (np. smar).

Dostawca – organizacja lub osoba, która dostarcza wyrób.

Środowisko pracy – warunki, w jakich praca jest wykonywana.

Zgodność – spełnienie wymagania.

Niezgodność – nie spełnienie wymagania.

Działania zapobiegawcze – działania w celu wyeliminowania przyczyny potencjalnej niezgodności lub innej potencjalnej sytuacji niepożądanej.

Działania korygujące – działania w celu wyeliminowania przyczyny wykrytej niezgodności lub innej niepożądanej sytuacji.

Korekcja – działanie w celu wyeliminowania wykrytej niezgodności.


PODSTAWOWE TERMINY DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI

Informacja – znaczące dane.

Dokument – informacja i jej nośnik.

Księga jakości – dokument, w którym określono system zarządzania jakością organizacji.

Zapis – dokument, w którym przedstawiono uzyskane wyniki lub dowody przeprowadzonych działań.


PODSTAWOWE POJĘCIA DOTYCZĄCE AUDITU

Audit – systematyczny, niezależny i udokumentowany proces, uzyskiwania dowodu z auditu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów auditu.

Program auditów – zestaw auditów, jednego lub większej ich liczby, zaplanowanych w określonych ramach czasowych i mających określony cel.

Kryteria auditu – zestaw polityk, procedur lub wymagań.

Dowód z auditu – zapisy, stwierdzenia faktu lub inne informacje, które są istotne ze względu na kryteria auditu i możliwe do zweryfikowania.

Ustalenia z auditu – wyniki oceny zebranych dowodów z auditu, w stosunku do kryteriów auditu.

Auditowany – organizacja, która jest auditowana.

Klient auditu – organizacja lub osoba zlecająca przeprowadzenie auditu.

Auditor – osoba mające wykazane cechy osobowości i kompetencje do przeprowadzania auditu.

Kompetencje – wykazana zdolność stosowania wiedzy i umiejętności.

Zakres auditu – obszar i granice auditu.